Zmiany w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego

Rada Ministrów przyjęła dziś (7 września) projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia. Teraz projektem zajmie się Sejm.

fot. premier.gov.pl

Projekt zakłada, że przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby bez jej zgody, a za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, wymagać będzie orzeczenia sądu opiekuńczego o skierowaniu do takiego domu. Nowe prawo ma dostosować polskie przepisy do wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Konstytucyjnego.

W projekcie znajduje się zapis o obowiązku okresowego badania stanu zdrowia psychicznego osoby przebywającej w domu pomocy społecznej, jeśli chodzi o uzasadnienie jej pobytu w takiej placówce. Takie badania będą musiały być przeprowadzane co najmniej raz na pół roku. Osoba ubezwłasnowolniona będzie miała możliwość wystąpienia o zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej lub zniesienie obowiązku przebywania w nim.

Wprowadzono obowiązek ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu dla osoby kierowanej bez jej zgody do szpitala psychiatrycznego (albo domu pomocy społecznej lub przebywającej w danej placówce),. Sąd będzie miał również obowiązek ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu, jeżeli jego udział uzna za potrzebny, a osoba, której postępowanie dotyczy nie będzie zdolna do złożenia odpowiedniego wniosku.

Zaproponowano także zmianę niektórych regulacji dotyczących stosowania przymusu bezpośredniego, m.in. konieczność monitorowania pomieszczeń, w których przetrzymywane są osoby, wobec których stosuje się środek przymusu bezpośredniego w postaci izolacji.

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje również, że osoba, która musi poddać się leczeniu odwykowemu będzie mogła złożyć wniosek o zmianę przez sąd postanowienia, jeśli chodzi o rodzaj zakładu leczenia odwykowego.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Źródło: CIR, PAP