Wyższa cena za lek recepturowy

Od 2016 roku uległa zmianie opłata ryczałtowa pobierana przez aptekę za wykonanie leku recepturowego.

 

Od 1 stycznia 2016 r. wzrośnie odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy i będzie wynosić 9,30 zł. To efekt wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Podstawa prawna:

– Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696
Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111220696)
art. 6 ust. 7 – Odpłatność ryczałtowa, o której mowa w ust. 5, wynosi 0,50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku.

– Dz.U. 2015 poz. 1385 (http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2015/pozycja/1385)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.
§ 1. Od dnia 1 stycznia 2016 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1850 zł.

Źródło: www.katowice.oia.pl