W MZ o podstawowej opiece zdrowotnej i planach rozwoju

Projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 20 grudnia 2018 roku był tematem spotkania, które odbyło się 7 stycznia na zaproszenie Ministra Zdrowia.  

Podczas spotkania PPOZ zgłosiło uwagi dotyczące projektu, podkreśliło przede wszystkim konieczność doprecyzowania konkretnego wieku na wykonanie bilansu (a nie przedziału wiekowego np. 9-11 lat) oraz doprecyzowanie w zakresie pacjentów z chorobami rzadkimi, którzy są odpowiednio kodowani przez placówki stawiające rozpoznanie (udostępnianie rejestru placówkom opieki zdrowotnej – Orpha).

Ważne miejsce w dyskusji zajęło proponowane przez resort rozszerzenie katalogu badań diagnostycznych w podstawowej opiece zdrowotnej.

– Pozytywnie zaopiniowaliśmy planowane rozszerzenia diagnostyczne dla polskiego społeczeństwa, podkreślając  konieczność wskazania i dookreślenia grup docelowych oraz dokonania poprawek w zakresie cen wykonywanych badań i ich urealnienie zgodnie z cenami obowiązującymi w laboratoriach. Uważamy, że konieczne jest także opracowanie rozliczania tych świadczeń – badań diagnostycznych jednostkowo w podstawowej opiece zdrowotnej ( nowe zadanie finansowane przez NFZ) oraz ponowne oszacowanie tego przedsięwzięcia i analiza możliwych finansowo rozwiązań w tym zakresie – mówi Bożena Janicka, prezes PPOZ.

W związku z diagnostyką boreliozy i proponowanymi badaniami w tym zakresie PPOZ zgłosiło konieczność rozważenia  wprowadzenia profilaktyki, czyli  szczepień  przeciwko kleszczowemu  zapaleniu  mózgu.

Minister Zdrowia po wysłuchaniu uwag, jak również uzasadnień przedstawionych przez Departament Analiz i Strategii, uznał za zasadne ponowne przeanalizowanie omawianego projektu.

– Strony ustaliły konieczność dalszych prac nad powyższym zakresem tematycznym, po dokonaniu ponownej analizy przez resort zdrowia na podstawie zgłoszonych uwag i opinii – dodaje prezes PPOZ.