Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM sposobem na przetrwanie

Trzy samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny i Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus połączą się w Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM. Nowy podmiot zacznie działać 1 stycznia 2019 roku.

Szpitale połączone zostaną na zasadzie konsolidacji autonomicznej i będą działać w ramach UCK WUM jako filie (oddzielne zakłady lecznicze) o dotychczasowych nazwach oraz w dotychczasowych lokalizacjach i budynkach. W zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych oraz działalności dydaktycznej nie są planowane zmiany organizacyjne, zachowana zostanie dotychczasowa struktura kliniczna funkcjonująca w obecnie działających podmiotach. Wszyscy pracownicy zostaną przejęci przez UCK WUM.

Utworzona zostanie jednolita struktura zarządzania dla całego UCK WUM oraz powstanie centrum usług wspólnych (funkcje administracyjne i obsługi technicznej) oraz zintegrowanej działalności pomocniczej medycznej.

Decyzja o zmianie dotychczasowej struktury podmiotów leczniczych wynika z aktualnej dramatycznej sytuacji finansowej szpitali oraz perspektyw dalszego ich funkcjonowania w dotychczasowej organizacji. Obecnie zadłużenie konsolidowanych podmiotów leczniczych wynosi łącznie 815 mln zł (SP DSK -365 mln; SP CSK- 265 mln; SKDJ – 184 mln)  i wynikające z tego faktu koszty finansowe determinują ich wyniki finansowe.

Podjęta decyzja jest początkiem wdrażania całościowego rozwiązania ratowania szpitali klinicznych, które ma doprowadzić do ustabilizowania ich sytuacji finansowej, zmiany dotychczasowego sposobu organizacji i zarządzania oraz zapewnienia normalnego dalszego funkcjonowania, jak również możliwości zewnętrznego wsparcia. Jest też odpowiedzią na zmieniające warunki działania w obszarze służby zdrowia, w których konsolidacja działalności i możliwość wykorzystania efektu skali są podstawowymi narzędziami do optymalizacji kosztów działalności.

Decyzja i przyjęte rozwiązanie jest trudne, ale w obecnej sytuacji jedyne możliwe, dające perspektywę uzdrowienia sytuacji szpitali, których podmiotem tworzącym jest Warszawski Uniwersytet Medyczny.