Potrzebna debata o stomatologii

Prezes NRL prof. Andrzej Matyja i wiceprezes NRL Andrzej Cisło skierowali do Ministra Zdrowia wniosek o przeprowadzenie dużej, wielostronnej debaty w celu omówienia zgłaszanych Ministrowi oraz podległym Ministerstwu Zdrowia urzędom problemów związanych ze stomatologią, oraz podjęcia kierunkowych decyzji służących ich rozwiązaniu.

Ponadto, pismami z 11 i 15 lutego Naczelna Rada Lekarska zwróciła się do Prezesa NFZ o szereg działań związanych z wyceną świadczeń stomatologicznych, w tym o:

  • korektę tabeli punktowej w celu zapewnienia odpowiedniej relacji wartości punktowej świadczeń,
  • podniesienie współczynnika korygującego świadczeń udzielanych dzieciom i młodzieży,
  • rozszerzenie zastosowania tego współczynnika na świadczenia udzielane dzieciom i młodzieży w znieczuleniu ogólnym,
  • zagwarantowanie w planie finansowym NFZ na rok 2019 odpowiedniego poziomu wydatków na leczenie stomatologiczne.