NIL publikuje wzory deklaracji w sprawie wynagrodzenia

Naczelna Izba Lekarska opublikowała oficjalne, uzgodnione z Ministerstwem Zdrowia wzory formularzy, na których rezydenci i specjaliści mogą składać deklaracje, jeśli są zainteresowani zwiększeniem wynagrodzenia na warunkach, przewidzianych w ustawie o świadczeniach zdrowotnych, której nowelizacja weszła właśnie w życie.

Naczelna Rada Lekarska rekomenduje korzystanie deklaracji przygotowanych przez samorząd, ponieważ uwzględniają one uwagi Ministerstwa Zdrowia, co jest gwarancją ich akceptacji. Skorzystanie z innych druków może spowodować zakwestionowanie ich treści i w efekcie komplikacje z rozliczeniem wyższego wynagrodzenia.

Na stronie NIL czytamy:

Uzyskanie podwyższenia wynagrodzenia jest możliwe z mocą wsteczną od 1 lipca 2018 r. pod warunkiem złożenia stosownego zobowiązania lub oświadczenia w terminie 14 dni od daty wejścia w życie ustawy, tj. w terminie do 7 września 2018 r. W przypadku lekarzy specjalistów warunkiem uzyskania podwyższenia wynagrodzenia od 1 lipca 2018 r. jest złożenie w terminie do 7 września 2018 r., oświadczenia o niewykonywaniu świadczeń „konkurencyjnych” skutecznego od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie jest składane.

Powyższe oznacza, że w przypadku lekarzy specjalistów składających oświadczenie w sierpniu, zobowiązanie do niewykonywania działalności „konkurencyjnej” musi być skuteczne od 1 września 2018 r., natomiast w przypadku składających oświadczenie we wrześniu (najpóźniej 7 września), zobowiązanie musi być skuteczne od 1 października 2018 r.