Na pomoc dzieciom z chorobami przewlekłymi

Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące profilaktycznej opieki zdrowotnej odnoszą się jedynie do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół – zwraca uwagę Rzecznik Praw Dziecka i apeluje do ministra zdrowia o objęcie dzieci w wychowaniu przedszkolnym opieką zdrowotną, sprawowaną przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania.

W opinii Rzecznika zmianie tej powinny towarzyszyć działania w celu rozszerzenia zakresu opieki medycznej sprawowanej przez pielęgniarkę na terenie przedszkola/szkoły o opiekę nad dziećmi przewlekle chorymi.

Brak obowiązujących, systemowych i jednolitych regulacji, określających zasady podania leku w jednostce sytemu oświaty oraz warunki opieki nad dziećmi z chorobą przewlekłą z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb zdrowotnych, psychofizycznych i edukacyjnych – podkreśla Marek Michalak.

Rzecznik Praw Dziecka wielokrotnie zwracał uwagę na nieuregulowany problem dotyczący prawidłowego zabezpieczenia realizacji prawa dziecka do nauki oraz do zdrowia, w kontekście dziecka-ucznia z chorobą przewlekłą. Nadal do Rzecznika zgłaszane są sprawy niezagwarantowania bezpiecznych warunków pobytu i właściwej opieki nad dziećmi z chorobami przewlekłymi w jednostkach systemu oświaty.  Z otrzymanych spraw wynika, że problem ten w szczególności dotyka najmłodsze dzieci, tj. w przedszkolach cierpiące na cukrzycę, padaczkę, fenyloketonurię, alergie pokarmowe.

Rzecznik Praw Dziecka dostrzega pewne rozbieżności w poglądach resortu edukacji i resortu zdrowia na temat roli nauczyciela i podejmowanej przez niego czynności, jaką stanowi podanie leku dziecku-uczniowi z chorobą przewlekłą.