Minister zdrowia podpisał Deklarację Bałtycką

FIR

Prof. Marian Zembala spotkał się z Komisją Komisją Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz przedstawicielami Telemedycznej Grupy Roboczej, by rozmawiać o rozwoju telemedycyny w Polsce.

fot. PTK
Prof. Marian Zembala podpisał Deklarację Bałtycką. fot. PTK
fot. PTK

 

 

 

 

 

Deklaracja Bałtycka jest dokumentem środowiska kardiologicznego, analizującym aktualny stan telemedycyny w Polsce i identyfikującym najważniejsze bariery dla jej rozwoju. W ramach prac Komisji oraz TGR zostały wypracowane konkretne propozycje działań zmierzających do zniesienia barier dla świadczeń telemedycznych, zagwarantowania bezpieczeństwa pacjentom oraz edukacji środowiska medycznego.

W trakcie spotkania omówiono szczegółowo przygotowane propozycje zmian legislacyjnych, które w chwili obecnej stanowią najważniejsze ograniczenia rozwoju tej dziedziny medycyny. Minister podkreślił wagę zapewnienia dostępu do telemedycznych konsultacji medycznych różnych specjalizacji – nie tylko kardiologii – i poparł działania w kierunku nowelizacji ustaw regulujących zasady świadczeń medycznych. Ważnym punktem spotkania było sygnowanie przez ministra zdrowia Deklaracji Bałtyckiej.

Umożliwienie bezpiecznego wykorzystania nowych technologii mobilnych w opiece zdrowotnej zostało określone przez Komisję Europejską w dokumencie „Zielona księga w zakresie zdrowia mobilnego”. Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej, innowacyjne rozwiązania telemedyczne pozwalają na zwiększenie efektywności diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, przez co zwiększają dostępność i niwelują dysproporcje w opiece medycznej nad pacjentem.