Intensywne leczenie chłoniaka w podeszłym wieku nie ma sensu

Intensywne schematy leczenia chłoniaka z rozlanych dużych limfocytów B (diffuse large cell lymphoma, DLBCL) nie przynoszą korzyści pacjentom powyżej 85. roku życia – wynika z badań duńskich naukowców.

DLBCL jest chorobą osób w wieku podeszłym – średni wiek chorych wynosi 70 lat. Według danych z badań klinicznych zastosowanie standardowego schematu R-CHOP (stanowiącego połączenie leków: rytuksymabu, cyklofosfamidu, doksorubicyny i prednizonu) pozwala na wyleczenie 70% z nich. Jednakże osoby włączane do badań klinicznych muszą spełniać szereg restrykcyjnych kryteriów co powoduje, że ich populacja różni się od chorych leczonych w oddziałach hematologicznych.

Duńscy badacze przeanalizowali dane ponad 1000 chorych na DLBCL w wieku ponad 75 lat, zgromadzone w krajowym rejestrze chłoniaków w latach 2003-2012. 64% chorych otrzymało leczenie oparte na schemacie CHOP. Częstość stosowania tej chemioterapii malała wraz z wiekiem chorych. W grupie osób w wieku 75-79 lat 83% otrzymało takie leczenie, w porównaniu do zaledwie 32% chorych w wieku 85+. Połowę osób po 85. roku życia leczono z intencją paliatywną. Mediana całkowitego przeżycia u osób w wieku 75-79, 80-84 i 85+ otrzymujących standardowe leczenie wyniosła odpowiednio 4,6 roku, 2,6 roku i 1,9 roku. Zastosowanie mniej intensywnych schematów leczenia osób w wieku 85+ nie spowodowało istotnych różnic w czasie w przeżycia, w stosunku do schematu podstawowego CHOP. Podobnej zależności nie odnotowano w młodszych grupach wiekowych.

www.ejcancer.com