Dramatyczna sytuacja psychiatrii dziecięcej

W związku z dramatycznie niekorzystną sytuacją w dostępności do stacjonarnych, całodobowych świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii dla dzieci i młodzieży Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie wystąpił do Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego o przekazanie stanowiska w tej sprawie.

W listopadzie 2017 r. Rzecznik alarmował Ministra Zdrowia odnośnie występującego problemu niedostatecznego dostępu do stacjonarnej opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. – Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi na to wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka – informuje Marek Michalak i pyta szefa resortu o stanowisko w tej kwestii.

– Liczba młodzieży podejmującej próby samobójcze systematycznie wzrasta. Zwiększa się także liczba dzieci i młodzieży wymagających pomocy psychiatrycznej. Faktów tych nie można już nie dostrzegać. Można jedynie domniemywać, że pojedyncze dysfunkcje systemu opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą uległy kumulacji, następstwem czego jest wzrastające zapotrzebowanie na stacjonarne leczenie psychiatryczne – wskazywał w listopadzie ubiegłego roku Rzecznik Praw Dziecka w kolejnym wystąpieniu dotyczącym psychiatrii dzieci i młodzieży.