FAKTY | jr | 22 lutego 2017, 22:39

NIL krytykuje nowelizację przepisów dotyczącą konkursów na świadczenia stomatologiczne

W opinii NRL, proponowane rozwiązania są korzystniejsze dla dużych przedsiębiorców i naruszają zasadę równego traktowania podmiotów.
fot. archiwum

Naczelna Izba Lekarska uznała, że rozwiązania zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia w kwestii przeprowadzenia konkursów będą niekorzystne dla pacjentów i dla lekarzy.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że projektowane przepisy są niezgodne z art.140 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

NRL przypomina też, że w przeszłości wnioskowało już o dyskusję, by wspólnie wypracować korzystne rozwiązania optymalne dla dużych i mniejszych podmiotów udzielających świadczeń stomatologicznych. "Trudności z wejściem do systemu mniejszych i nowych podmiotów mogą doprowadzić w konsekwencji do ograniczenia dostępności świadczeń stomatologicznych i wyboru lekarza dentysty” - czytamy w stanowisku NRL.

Nowe rozporządzenie przedstawione przez ministerstwo zdrowia zostało przeanalizowane przez przedstawicieli samorządu. W opinii samorządu proponowane rozwiązania są korzystniejsze dla dużych przedsiębiorców i naruszają zasadę równego traktowania podmiotów.

Jak ocenia Prezydium NRL przeprowadzenie konkursów w oparciu o proponowane w projekcie przepisy może skutkować naruszeniem m.in. art. 134 ust. 1 ustawy, w myśl którego Narodowy Fundusz Zdrowia jest obowiązany zapewnić równe traktowanie wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.

Art. 139 ust. 9 tej ustawy jednoznacznie wskazuje, że minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, sposób ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadania oraz tryb pracy, uwzględniając konieczność równego traktowania świadczeniodawców oraz zapewnienia uczciwej konkurencji.
 
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wystąpiło też o nierozpisywanie konkursów na świadczenia z zakresu leczenia stomatologicznego do czasu uwzględnienia uwag samorządu lekarzy i lekarzy dentystów.
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Rozumiem