DOSKONALENIE ZAWODOWE | FIR | 26 listopada 2014, 10:47

NIL krytycznie o zmianach w rezydenturach

Samorząd uważa, że w przypadku przyjęcia proponowanych przepisów należy równocześnie wprowadzić przepis przejściowy.
fot. M.Jakubiak NIL

Projektowane zmiany w trybie zdobywania specjalizacji lekarskich uderzą najbardziej w lekarzy, którzy z różnych przyczyn chcą zmienić rodzaj albo miejsce wykonywanej specjalizacji, np. ze względu na brak predyspozycji psychofizycznych, sytuację rodzinną lub zdarzenia losowe – ostrzega samorząd lekarski.

Projekt zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty przewiduje możliwość powtórnego zakwalifikowania się na specjalizację w ramach rezydentury tylko w związku z potwierdzonym orzeczeniem lekarskim schorzeniem.
„Tym samym eliminuje on możliwość dalszego kształcenia w tym trybie dla lekarzy, którzy z powodu uwarunkowań psychofizycznych nie są w stanie właściwie wykonywać wybranej pierwotnie specjalizacji. Stawia on takie osoby przed koniecznością wyboru gorszej formy zatrudnienia w kraju, często wolontariatu, w celu uzyskania innej specjalizacji bądź też wyjazdu za granicę celem dalszego szkolenia” – czytamy w oficjalnym stanowisku Prezydium NRL.

 
Zdaniem samorządu lekarskiego, projektowana zmiana art. 16d i 16h ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, mająca na celu uniemożliwienie ponownego kwalifikowania się do odbywania szkolenia w tym samym trybie, ale w innej dziedzinie lub innym miejscu, nie wpłynie na zwiększenie liczby miejsc rezydenckich, gdyż obecnie po rezygnacji z danego miejsca może ono być wykorzystane w kolejnym naborze. „Postępowanie lekarzy w tym zakresie nie jest nadużyciem, ale wynika z konieczności dostosowania się do powszechnej praktyki świadomego ograniczania liczby dostępnych miejsc szkoleniowych w określonych dziedzinach w danych województwach. Prowadzi to do narastania niedoboru specjalistów z tych dziedzin, a przez to zmniejszania dostępu pacjentów do świadczeń zdrowotnych. Są specjalizacje lekarskie i dentystyczne, w których od wielu lat miejsca szkoleniowe są bardzo ograniczone lub niedostępne w danych województwach, mimo potencjalnej możliwości kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. Problem ten dotyczy szczególnie lekarzy dentystów” – podkreślają samorządowcy.

Według Prezydium NRL, liczba miejsc szkoleniowych oraz przyznawana do tej pory liczba miejsc rezydenckich nie odzwierciedla potrzeb zdrowotnych obywateli oraz nie zwiększa dostępności do świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny na obszarze danego województwa. Potwierdza to fakt istnienia znacznych luk pokoleniowych w wybranych specjalizacjach i zróżnicowania liczby specjalistów z danych dziedzin pomiędzy województwami. Zdaniem samorządu lekarzy, problem ten mógłby rozwiązać ogólnopolski system monitorowania specjalizacji lekarskich i dentystycznych.

Ponadto Prezydium NRL wskazuje, że projekt ustawy nie zawiera przepisów przejściowych, w związku z czym jego regulacja obejmie także osoby, które już rozpoczęły szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury. „Przepisy te kształtować będą sytuację prawną lekarzy, którzy zostali już zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w trybie rezydenckim, wiążąc z uzyskanym prawem (tj, prawem do odbywania specjalizacji na znanych sobie zasadach) określone, usprawiedliwione prawnie plany zawodowe i życiowe. Brak przepisów przejściowych regulujących w sposób odpowiedni sytuację tych osób należy uznać za niezgodny z art. 2 Konstytucji RP, wprowadzającym zasadę demokratycznego państwa prawnego, w tym z wynikającą z niej  zasadą poszanowania praw nabytych”.

Samorząd uważa, że w przypadku przyjęcia proponowanych przepisów należy równocześnie wprowadzić przepis przejściowy, tak aby zmienione przepisy nie miały zastosowania do lekarzy, którzy do dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy złożyli wniosek o odbywanie specjalizacji w trybie rezydentury lub zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w tym trybie, a także do lekarzy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy odbywają specjalizację w trybie rezydentury.


Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Rozumiem